K K U  G A M E S  2 0 2 1

2021.08.07

​第6回九州共立チャレンジ競技会

※1 日本陸連の陸上競技活動再開についてのガイダンス(2020年6月11日付)を参考に運営します。

※2 雨天の場合は競技会の中止、又はタームテーブルを変更(種目の中止含む)する可能性があります。

外部申込

2021.07.17-18

​第5回九州共立チャレンジ競技会

※1 日本陸連の陸上競技活動再開についてのガイダンス(2020年6月11日付)を参考に運営します。

※2 雨天の場合は競技会の中止、又はタームテーブルを変更(種目の中止含む)する可能性があります。

外部申込

2021.06.27

第1回九州共立大学投てき競技会

※1 日本陸連の陸上競技活動再開についてのガイダンス(2020年6月11日付)を参考に運営します。

※2 雨天の場合は競技会の中止、又はタームテーブルを変更(種目の中止含む)する可能性があります。

外部申込

2021.05.22ー23

第4回九州共立大学チャレンジ競技会

※1 日本陸連の陸上競技活動再開についてのガイダンス(2020年6月11日付)を参考に運営します。

※2 雨天の場合は競技会の中止、又はタームテーブルを変更(種目の中止含む)する可能性があります。

外部申込
速報
記録集

2021.05.01

第3回九州共立大学チャレンジ競技会

※1 日本陸連の陸上競技活動再開についてのガイダンス(2020年6月11日付)を参考に運営します。

※2 雨天の場合は競技会の中止、又はタームテーブルを変更(種目の中止含む)する可能性があります。

外部申込
速報
記録集

2021.04.17-18

第2回九州共立大学チャレンジ競技会

※1 日本陸連の陸上競技活動再開についてのガイダンス(2020年6月11日付)を参考に運営します。

※2 雨天の場合は競技会の中止、又はタームテーブルを変更(種目の中止含む)する可能性があります。

外部申込
日程
速報
記録集

2021.04.10

第1回九州共立大学チャレンジ競技会

※1 日本陸連の陸上競技活動再開についてのガイダンス(2020年6月11日付)を参考に運営します。

※2 雨天の場合は競技会の中止、又はタームテーブルを変更(種目の中止含む)する可能性があります。

外部申込
速報